استخدام

شرکت زرین غزال جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تخصص های زیر نیازمند می باشد.

.............

در صورت تمایل به همکاری لطفاً فرم زیر را با دقت تکمیل و به شرکت زرین غزال ارسال نمایید.

درخواست نمایندگی فرم استخدام - مرحله 1 » فرم استخدام - مرحله 2 » فرم استخدام - مرحله 3
نام*: نام خانوادگی*: نام پدر*:
کد ملی*: تاریخ تولد*: شماره شناسنامه*:
محل صدور*: تلفن همراه*:

آپلود عکس*:

وضعیت نظام وظیفه*: نوع معافی:  

وضعیت تأهل*: تعداد فرزندان:  

وضعیت مسکن:

محل سکونت فعلی*: تلفن*: مدت سکونت:

محل سکونت قبلی: تلفن: مدت سکونت:

در صورت داشتن سابقه بیماری یا بستری شدن در بیمارستان نام و علت آن را ذکر نمائید:

در صورت داشتن سابقه محکومیت کیفری توضیح دهید:

شخصی که بتوان در مواقع اضطراری با وی تماس گرفت: آدرس وشماره تلفن:

مشخصات خانواده (پدر، مادر، خواهران، برادران و یا در صورت تأهل همسر و فرزندان)
نام و نام خانوادگی: نسبت: تحصیلات:
شغل: آدرس و تلفن محل کار:  

ردیف نام و نام خانوادگی نسبت تحصیلات شغل آدرس و تلفن محل کار
افراد تحت تکفل: